Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ (HTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.344178718031E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   1.08173670473E11   120.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   9.4929807294E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3866.6667    
PE dự kiến   5.3563    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A