Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (HTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.29190987156E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.6184425393333336E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.8895993648E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   897.6132    
PE dự kiến   7.5756    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A