Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.326549993968E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.6036E10   4.5508066592E10   24.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6829E10   3.5859066604E10   24.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3348.0909    
P/E dự kiến   7.915    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A