Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.639132551443E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.329E10   4.6435137067E10   107.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.4352E10   3.6889472949E10   107.39
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3122.9091    
P/E dự kiến   8.966    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A