Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.6896E10   8.9496057535E10   242.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.9052E10   7.2664911583E10   250.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1600.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2641.0909    
P/E dự kiến   11.624    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A