Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   36,896,000,000   51,909,172,732   70.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   29,052,000,000   41,532,947,896   71.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,600   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,766.86    
P/E dự kiến   11.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%