Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.163431094348E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.6036E10   5.1719621553333336E10   84.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6829E10   4.0934926058666664E10   83.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3348.0909    
PE dự kiến   7.7358    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A