Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.376436952443E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.19E11   8.05929596165E11   112.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   6.44900451074E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1507.0428    
PE dự kiến   8.1617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A