Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0116E13   7.586663714764E12   18.75
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.97E11   5.68235864612E11   17.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.34343415444E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30.9981    
P/E dự kiến   551.6472    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A