Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6179491839904E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.438E12   1.62539987168E12   56.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.294831608524E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1507.0428    
PE dự kiến   8.1617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A