Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9,856,000,000,000   7,855,994,017,950   39.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   957,000,000,000   931,191,417,162   48.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   31    
P/E dự kiến   551.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A