Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.33E12   1.472200247228E13   44.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.481E12   8.15931877848E11   13.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.75E11   3.26815618808E11   14.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1507.0428    
P/E dự kiến   8.4935    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A