Công ty Cổ phần Phát hành sách và Thiết bị trường học Hưng Yên (HST: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.753995612E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3E9   7.8789232E7   1.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.3031384E7   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   622.026    
P/E dự kiến   10.7713    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A