Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   360,662,925,580   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   44,000,000,000   36,657,197,592   20.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,793.66    
PE dự kiến   2.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A