Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E13   3.0652753890632E13   25.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.64195701756E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.35E12   3.4871945818E11   6.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3857.6126    
P/E dự kiến   2.9941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A