Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E13   3.5406365494606664E13   88.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.7513323342933334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.35E12   1.0242009173466667E11   5.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3507.8053    
PE dự kiến   2.0668    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A