Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3E13   2.7174689227926668E13   88.61
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.506004032356E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.65E12   1.1876316642066667E12   53.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4714.3304    
P/E dự kiến   5.006    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A