Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3E13   2.7176634683970668E13   88.62
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.503488008172E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.65E12   1.188870242884E12   54.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4714.3816    
P/E dự kiến   5.812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A