Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   14,280,000,000,000   17,956,692,233,142   62.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2,240,227,798,902   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   660,000,000,000   1,732,054,288,890   131.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,358.1    
P/E dự kiến   11.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A