Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E13   3.4100286466813E13   113.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.28883219235E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.35E12   1.364839666E11   10.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3508.0532    
PE dự kiến   2.6681    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A