Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.0E13   3.5977847577374E13   59.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.75638629288E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.35E12   3.57212290262E11   13.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3507.6685    
PE dự kiến   3.1787    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A