Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3E13   2.4851921675664E13   27.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.167087012316E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.65E12   1.660087732088E12   25.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4714.2857    
P/E dự kiến   6.7561    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A