Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.3E13   2.6887258089222E13   58.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.742911347426E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.65E12   1.374623152728E12   41.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4714.3304    
P/E dự kiến   6.0348    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A