Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.428E13   1.8630033705644E13   97.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.2144498367066665E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.6E11   1.7516318603466667E12   199.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3358.098    
P/E dự kiến   14.7703    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A