Công ty Cổ phần Hestia (HSA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   1.25791622344E11   125.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E10   1.00806126208E11   126.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2540.4158    
PE dự kiến   10.6282    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A