Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.13088E12   1.9992724338253333E12   47.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   2.7368129333333335E9   13.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   2.188078676E9   13.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   149.8895    
P/E dự kiến   31.6099    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A