Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.512823296834E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.76E9   2.785994667E9   100.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.76E9   2.785994667E9   100.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   34.4746    
PE dự kiến   101.5241    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A