Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.13088E12   2.060378394032E12   16.45
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   -2.7271905104E10   -45.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   -2.7271905104E10   -56.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   149.8895    
P/E dự kiến   40.0295    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A