Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.441154043736E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1399E10   1.2128757352E10   26.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.12E9   9.703005888E9   26.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   113.916    
P/E dự kiến   37.4223    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A