Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (HRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.13088E12   2.022596270238E12   32.3
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   3.2718739E9   10.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   2.619700524E9   10.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   149.8895    
P/E dự kiến   32.6907    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A