Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.1747146733333336E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.8E9   1.248985618E10   120.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.124E9   1.0104012688E10   123.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   202.7364    
P/E dự kiến   190.8882    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A