Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.69664340474E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E9   9.662315435E9   112.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.468E9   8.56059627E9   114.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   247.2306    
P/E dự kiến   99.9067    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A