Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.9754125606E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E9   6.573599156E9   38.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.468E9   5.925895606E9   39.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   247.2306    
P/E dự kiến   151.6803    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A