Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E9   4.1690161866666665E9   84.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.33E9   4.1690161866666665E9   93.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110.2407    
PE dự kiến   295.7165    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A