Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3936183130933334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E9   7.528523192E9   65.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.468E9   6.771390749333333E9   68.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   247.2306    
P/E dự kiến   125.389    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A