Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.6913310304E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.3E9   4.310326252E9   34.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.555E9   4.310326252E9   38.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   183.9001    
P/E dự kiến   206.634    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A