Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   61,747,146,733.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,800,000,000   12,489,856,180   120.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6,124,000,000   10,104,012,688   123.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   202.74    
P/E dự kiến   190.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A