Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.543002715E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.8E9   1.141407601E10   146.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.124E9   9.32052581E9   152.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   202.737    
P/E dự kiến   184.9687    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A