Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2008391313866667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.3E9   4.1690161866666665E9   49.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.555E9   4.1690161866666665E9   56.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   183.9001    
PE dự kiến   173.4638    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A