Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.7E9   8.91324447E9   240.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.33E9   7.965003065E9   239.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110.2407    
PE dự kiến   345.1537    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A