Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.051678036E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.3E9   4.773095136E9   18.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.555E9   4.113761732E9   18.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   183.9001    
P/E dự kiến   182.1641    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A