Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.0210866956E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E9   7.584832748E9   22.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.468E9   6.803741836E9   22.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   247.2306    
P/E dự kiến   147.6355    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A