Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.41689E12   1.37744886814E12   13.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4104E11   1.12352536676E11   13.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0001E11   8.9367629204E10   13.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1172.0836    
P/E dự kiến   1.7149    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A