Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7,416,890,000,000   1,639,195,556,480   11.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   641,040,000,000   140,080,163,298   10.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   500,010,000,000   113,260,329,540   11.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,172.08    
P/E dự kiến   4.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A