Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.41689E12   1.245074068283E12   16.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.4104E11   1.40529275701E11   21.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0001E11   1.11769081594E11   22.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1172.0836    
P/E dự kiến   3.0715    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A