Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.0E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.1E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.0E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1258.9192    
PE dự kiến   1.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A