Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú (HPU: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPU năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.17E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.798E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4899.0    
PE dự kiến   1.5309    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A