Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1626.1864    
P/E dự kiến   4.9195    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A