Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.73395185E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E9   -3.468255073E9   -77.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.6E9   -3.468255073E9   -96.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   947.3684    
PE dự kiến   12.5611    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A