Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.737702E8   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E9   -2.13847608E9   -11.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6E9   -2.13847608E9   -14.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   947.3684    
P/E dự kiến   20.5833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A