Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   -9.809613293333334E8   -6.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.2E9   -1.0139945946666666E9   -8.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2421.0526    
P/E dự kiến   7.7239    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A