Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.15E10   -1.622046127E9   -14.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.2E9   -1.646821076E9   -17.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2421.0526    
P/E dự kiến   7.9304    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A