Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   11,500,000,000   216,469,956   0.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9,200,000,000   166,920,058   0.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,421.05    
P/E dự kiến   7.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A