Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.45236586075E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0352E10   1.15346297394E11   127.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.2282E10   8.9393594543E10   123.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1204.7    
PE dự kiến   13.5088    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A