Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.21962240094E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0352E10   -3.5269827184E10   -19.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.2282E10   -3.5588151734E10   -24.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1204.7    
P/E dự kiến   8.5498    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A