Công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.685966227933334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0352E10   8.5958770728E10   71.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.2282E10   6.492242542E10   67.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1204.7    
PE dự kiến   10.9521    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A