Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (HPH: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.9871E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.887781E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.3776E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.0    
PE dự kiến   39.6341    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A