Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.4555772174761336E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.718233940656E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E12   7.481307674292E12   93.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3955.4932    
P/E dự kiến   14.1575    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A