Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.5836458379759E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0071072872302E13   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.05E12   8.573014098642E12   106.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3790.1845    
PE dự kiến   8.4165    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A