Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2E12   6.203532721958667E12   145.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3797.0223    
P/E dự kiến   11.114    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A