Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.2003853684952E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0433756823988E13   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.05E12   8.845015898284E12   27.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5306.361    
P/E dự kiến   9.8749    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A