Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,200,000,000,000   6,203,532,721,958.67   145.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,796.94    
P/E dự kiến   10.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.07%