Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.6161691614304E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.288369742696E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E12   8.006672113847E12   133.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3955.5897    
P/E dự kiến   15.9268    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A