Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1059017040284E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.971635151064E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E12   7.73558182892E12   32.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3955.3125    
P/E dự kiến   7.8755    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A