Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.861555E10   5.6720144701333336E10   87.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   2.1683137261333332E10   90.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.70844E10   2.1242658425333332E10   93.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2056.7285    
PE dự kiến   8.7518    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A