Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.861555E10   4.3999600856E10   45.25
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   1.279008359E10   35.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.70844E10   1.2129365336E10   35.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2056.7285    
PE dự kiến   8.6545    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A