Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.861555E10   4.0965674352E10   21.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   1.3208030364E10   18.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.70844E10   1.3208030364E10   19.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2056.7285    
P/E dự kiến   8.5087    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A