Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.861555E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.70844E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2056.7285    
P/E dự kiến   7.7793    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A