Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa (HPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.239106071E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.281707E10   1.3362089074E10   52.13
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.267386528E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1420.6552    
P/E dự kiến   9.1507    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A