Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   179,782,816,214   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   19,091,000,000   11,595,804,992   30.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,120,000,000   9,105,310,176   30.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,890.01    
P/E dự kiến   12.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A