Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.91285056504E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.07E10   2.3283498648E10   28.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6457E10   1.8475725236E10   28.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2057.1412    
P/E dự kiến   27.7084    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A