Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.74694865229E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9091E10   1.3440828855E10   70.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.512E10   1.0624772284E10   70.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1890.0149    
P/E dự kiến   14.5501    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A