Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7883464469E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.07E10   2.2522937972E10   54.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.6457E10   1.7866892144E10   54.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2057.1412    
P/E dự kiến   14.5347    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A