Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9466E10   1.6592807664E10   63.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5417E10   1.31039476E10   63.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1927.1402    
P/E dự kiến   15.6968    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A