Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8783234175066666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9091E10   1.4160797797333334E10   55.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.512E10   1.1159984662666666E10   55.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1890.0149    
P/E dự kiến   13.492    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A