Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An (HOT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9466E10   1.1044411836E10   28.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5417E10   8.6481544E9   28.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1927.1402    
P/E dự kiến   16.6049    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A