Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5019E12   1.73422478915E12   115.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   2.3506556476E10   102.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.841E10   1.937371079E10   105.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   265.9306    
PE dự kiến   11.6572    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A