Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5019E12   1.637131459692E12   54.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   5.141055912E9   11.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.841E10   1.062413132E9   2.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   265.9306    
PE dự kiến   14.2894    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A