Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.221351889596E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.12E10   6.790360968E9   2.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.411338548E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   893.3489    
P/E dự kiến   7.1641    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A