Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74076E12   1.639505295388E12   70.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.4587E10   5.7996519984E10   58.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.000531152E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   893.3489    
P/E dự kiến   7.1641    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A