Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5019E12   1.6324343981013333E12   81.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.3E10   6.627350161333333E9   21.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.841E10   2.4989707773333335E9   10.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   265.9306    
PE dự kiến   13.1613    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A