Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.74076E12   1.581420392526E12   90.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.4587E10   6.0944695787E10   81.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.2668337039E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   893.3489    
P/E dự kiến   7.1641    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A