Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai (HOM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HOM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.372776819176E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.12E10   6.880613798E9   5.62
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.022959362E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   893.3489    
P/E dự kiến   7.1641    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A