Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa (HNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.92E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.336E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4672.0    
PE dự kiến   4.4521    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A