Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3118673375866666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.32E9   2.4065444653333335E9   41.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.6939801853333333E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   336.32    
P/E dự kiến   37.7617    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A