Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   254,533,378,628   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,320,000,000   3,037,159,122   35.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1,968,312,702   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   336.32    
P/E dự kiến   37.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A