Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0298610932176E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.68316E11   5.60929247484E11   24.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.32929247484E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   854.022    
P/E dự kiến   10.5384    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A