Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.094894546949E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.68316E11   4.22406072193E11   74.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.00113050406E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A