Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HNA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.46324681664E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.97E9   4.2914593322E10   307.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.2914593322E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8.9794    
PE dự kiến   1080.2448    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A