Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (HNA: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HNA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.742513343466666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.97E9   2.35075534576E11   2529.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.3354056022E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8.9794    
PE dự kiến   1080.2448    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A