Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.1532076E10   2.2081131898E10   191.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   873.6522    
P/E dự kiến   11.6751    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A