Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   33,850,000,000   25,121,849,704   37.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,564.42    
P/E dự kiến   5.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%