Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   124,231,510,674   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   14,007,560,910   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   12,563,267,000   11,366,485,928   90.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   973.26    
PE dự kiến   11.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A