Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2229407065866667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.4309619168E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2563267E10   1.1569442073333334E10   69.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   973.2594    
PE dự kiến   12.227    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A