Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.17066480888E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.64090054E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2563267E10   7.66948934E9   15.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   951.7737    
P/E dự kiến   12.2928    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A