Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.21033271294E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.6994331208E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2563267E10   1.3540401984E10   53.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   973.2594    
PE dự kiến   12.3297    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A