Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7017407387586665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   7.3830557876E10   173.04
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.56E10   5.9636125498666664E10   174.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1219.0476    
P/E dự kiến   10.2129    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A