Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.559522144684E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   8.1560107628E10   63.72
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.56E10   6.8022366672E10   66.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1219.0476    
P/E dự kiến   7.916    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A