Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4,306,916,579,268   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   60,393,218,064   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   40,000,000,000   48,295,374,452   30.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,904.76    
PE dự kiến   8.14    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A