Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.736897282836E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   2.41344201804E11   241.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   9.6672044608E10   120.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1904.7619    
P/E dự kiến   7.2188    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A