Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.569876185584E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   1.6203580548E11   81.02
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   6.51360672E10   40.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1904.7619    
P/E dự kiến   6.405    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A