Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLY năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.0092129994E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   2.046153768E9   51.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.634226484E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   550.0523    
P/E dự kiến   22.7251    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A