Công ty cổ phần Đường sắt Hà Lạng (HLR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.925E9   2.281855052E9   29.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   6000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1166.6667    
P/E dự kiến   5.1429    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A