Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   2.86354490664E12   28.64
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.00265727932E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.06E11   8.4742857412E10   19.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2396.8135    
P/E dự kiến   4.047    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A