Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.6E12   3.9427758190173335E12   113.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.708033458666667E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E10   7.912385607733333E10   61.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2170.699    
PE dự kiến   3.6854    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A