Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E12   3.218337890184E12   64.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.41404910868E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.06E11   1.21523999252E11   57.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2396.8135    
P/E dự kiến   4.0429    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A