Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.107E12   3.04818057767E12   144.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.69E10   1.41391116915E11   145.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2191.0493    
P/E dự kiến   4.4727    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A