Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,600,000,000,000   4,005,402,092,370   154.05
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   96,870,660,307   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   96,000,000,000   87,809,335,583   91.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,170.7    
PE dự kiến   4.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A