Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,107,000,000,000   2,950,749,044,912   105.03
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   96,900,000,000   156,345,221,614.67   121.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,191.05    
P/E dự kiến   5.13    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A