Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.6E12   3.92102644709E12   75.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.373045926E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6E10   6.2547476142E10   32.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2170.699    
P/E dự kiến   4.2475    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A