Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.91001321178E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.6869784696E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.08E10   4.5495827758E10   37.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3040.0    
P/E dự kiến   4.8684    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A