Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.8322662822E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2678E10   1.6643300204E10   13.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.2605791216E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4450.25    
P/E dự kiến   2.5841    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A