Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.38742757908E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.0628624962E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.08E10   7.2501425436E10   119.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3040.0    
PE dự kiến   4.6711    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A