Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.876096087846E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3471E10   5.6664107426E10   84.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.533128594E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1019.08    
P/E dự kiến   8.439    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A