Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Hạ Long (HLB: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.446454621336E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1861062132E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5488849706E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8496.2832    
PE dự kiến   8.8274    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A