Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3,000,000,000,000   1,318,986,152,960   43.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -480,224,705,829   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -480,224,705,829   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A