Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HKT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.048E10   5.492E8   0.67
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.106E9   9.2537848E7   2.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.012E9   8.4672132E7   2.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.9544    
P/E dự kiến   10.3059    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A