Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HKT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.048E10   4.60555E8   1.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.106E9   -2.272964956E9   -102.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.012E9   -2.276897814E9   -112.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.9544    
PE dự kiến   9.0934    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A