Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HKT: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HKT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.048E10   1.71002775E10   83.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.106E9   1.10431697E8   9.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.012E9   1.08465268E8   10.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   164.9544    
PE dự kiến   15.1557    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A