CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HÀ TIÊN (HKP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HKP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   135,700,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,750,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,000,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   750    
PE dự kiến   9.73    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A