Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HKB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   67,500,000   17,798,539,482.67   19,776.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   52,600,000   13,515,444,026.67   19,271.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1.02    
P/E dự kiến   5,787.83    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A