Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HKB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.06532351022E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.76E10   -3.3919582726E10   -45.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.6218652252E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1016.3139    
P/E dự kiến   4.1326    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A