Công ty Cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HKB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.9346291719E12   2.2804723712E11   2.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.7233073462E10   2.7036023028E10   10.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.24417973E10   1.246560974E10   5.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1016.3139    
P/E dự kiến   4.3294    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A