Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.582E11   1.6380715483866666E11   77.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.88E10   4.1039231173333336E10   79.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.5E10   3.8044042956E10   81.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1666.6746    
P/E dự kiến   9.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A