Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   158,200,000,000   163,807,154,838.67   77.66
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   38,800,000,000   41,039,231,173.33   79.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   35,000,000,000   38,044,042,956   81.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,666.67    
P/E dự kiến   9.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A