Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7549475665733334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.05E10   5.7728897661333336E10   106.91
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.5E10   5.1754986616E10   110.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1666.6746    
PE dự kiến   15.5999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A