Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8679691754E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.05E10   6.5528627268E10   80.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   5.8677757338E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1666.6746    
PE dự kiến   13.7999    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A