Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6694067992666666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.56E10   4.6933200637333336E10   98.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2E10   4.2261643008E10   99.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1523.8168    
P/E dự kiến   15.2906    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A