Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   149,376,107,500   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   34,414,780,132   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   38,220,000,000   28,864,778,292   18.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,820.01    
PE dự kiến   13.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A