Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HJS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HJS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.88786671488E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.56E10   5.4578813062E10   76.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.2E10   4.917607429E10   76.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1523.8168    
P/E dự kiến   13.9781    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0704%