Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai (HIZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HIZ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.8006E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.1672E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.8664E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2488.5333    
PE dự kiến   6.4697    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A