Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.327284393744E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.3211692132E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.3E11   5.2134631668E10   20.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4667.8636    
PE dự kiến   3.3634    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A