Công ty Cổ phần An Tiến Industries (HII: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HII năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.732067557425333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.1741604532E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.3E11   4.6073516917333336E10   26.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4667.8636    
PE dự kiến   3.2028    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A