Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HIG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.63457271122E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.756605934E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -4.0036236E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   486.7227    
P/E dự kiến   14.1785    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A