Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.60927349068E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.0141817816E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.3E10   6.4202243696E10   48.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1044.2714    
P/E dự kiến   4.7976    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A