Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HID: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.02412449847E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.7113545802E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.3E10   2.9399565694E10   89.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   578.4536    
PE dự kiến   4.1663    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A