Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HHV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.76E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3564.557    
P/E dự kiến   3.0579    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A