Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (HHR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.019523404E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.4625E9   6.6187364E7   0.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.97E9   6.6187364E7   0.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1427.5362    
PE dự kiến   3.7827    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A