Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội (HHN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.442824E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.15426E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   801.5694    
PE dự kiến   8.4834    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A