Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.606666652853333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.630121794E10   5.3577764305333336E10   71.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5040974352E10   4.2774966441333336E10   71.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1550.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1561.7468    
P/E dự kiến   4.6102    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A