Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   39,714,296,000   34,787,140,973.33   65.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,377.04    
P/E dự kiến   4.94    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.22%