Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.4965201898E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.630121794E10   7.5514124692E10   33.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5040974352E10   6.0408023244E10   33.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1550.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1561.7389    
P/E dự kiến   5.6347    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1761%