Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.3072195E10   1.406695151E9   6.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   661.1635    
PE dự kiến   2.5712    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A