Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.7942910333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.630121794E10   5.9655199892E10   52.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5040974352E10   4.7595734918E10   52.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1550.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1561.7468    
P/E dự kiến   4.9944    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1987%