Công ty Cổ phần Hoàng Hà (HHG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.9714296E10   4.0620911503E10   102.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1377.043    
P/E dự kiến   7.1167    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A