Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   34,000,000,000   22,911,389,656   50.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   26,322,830,925   18,227,502,112   51.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,602.61    
P/E dự kiến   16.66    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%