Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.57984297672E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2E10   4.2257020104E10   100.61
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.3701376236E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1602.6077    
P/E dự kiến   34.9431    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A