Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.4E10   4.202535257E10   123.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6322830925E10   3.3601016264E10   127.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1602.6077    
P/E dự kiến   28.7656    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A