Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.68745761634E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   5.1032913688E10   82.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.9766045832E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A