Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   668,745,761,634   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   31,000,000,000   51,032,913,688   82.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   39,766,045,832   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,800   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A