Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (HGW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HGW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.77341201208E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1689E10   1.1922396348E10   102.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.351E9   9.504789268E9   101.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   534.9899    
PE dự kiến   23.3649    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A