Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.00886287588E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.46E10   1.4654275658E10   29.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.305131255E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2889.5787    
P/E dự kiến   13.8428    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A