Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HGM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   87,709,298,750.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,000,000   10,326,948,945.33   51,634.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9,448,650,661.33   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,889.58    
P/E dự kiến   13.84    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.02%