Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HFT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2588375914E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E9   4.574400052E9   50.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.574400052E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   250.0    
P/E dự kiến   93.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A